УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ИзтеглиДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ИзтеглиОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


ИзтеглиФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ИзтеглиУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол”, със следната дейност: организиране на състезания по мини футбол във всичките му разновидности. Провеждане на семинари, обучения и тренировъчна дейност в сферата на аматьорския спорт.

Данни за контакт с Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол”, ЕИК 177127470:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: град София, ул. „Преки път” № 61А

Телефон: 0887 600697

Ел. поща: bamfbg.eu@gmail.com

Интернет страница: bamf.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:

 • нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: mili_n@abv.bg

Тел: 0886164881

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни: „обикновени” лични данни: имена, адрес, електронна поща, ЕГН, телефонен номер и други.

 

Специални категории данни, които обработваме: няма

Източник: данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: регистрация и участие в организирани състезания по мини футбол, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването се основава на съгласие на субекта на лични данни;

 

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: законосъобразно и целесъобразно обработване на личните данни при дадено съгласие на субекта на лични данни, което съгласие е свободно изразено, конкретно, информирано, недвусмислено дадено, както и в случай на изрично изявление или ясно потвърждаващо действие. При събиране, обработка и съхраняване на лични данни се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съобразно изискванията на българското законодателство.

 

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с описаната и качена на сайта на администратора Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи съгласие от Вас

 

Период на съхраняване на данните

Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ ще съхранява Вашите лични данни пет години след предоставянето им, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин, посочен в Процедура за съхранение и унищожение на данните, публикувана на уебсайта на администратора на данни.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването, o когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка. 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Онлайн декларация за поверителност

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

 

Защо Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим съответната услуга, а именно: организиране и провеждане на състезания по мини футбол, семинари и обучения в сферата на аматьорския спорт e необходимо да съберираме лични данни за следните цели: регистрация и участие в организирани състезания по мини футбол, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани нашата дейност. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

 

Как използвате моите лични данни?

 • това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат

 • подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни;
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните/отговорното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което е качено в нашата уеб страница или да отправите искане на посочените контактни данни на Сдружение „Българска Асоциация Мини Футбол“ или директно на посочените контакти данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: субектът на данни да се легитимира с имена и електронна поща .

 

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: град София, ул. „Преки път“ 61А

Телефон: 0887 600 697

Ел. поща: bamfbg.eu@gmail.com

Интернет страница: bamf.bg

 • нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук

Ел. поща: mili_n@abv.bg

Тел: 0886164881